Indywidualna sesja terapeutyczna u psychologa i psychoterapeuty trwa 50 minut. Pierwsze, konsultacyjne spotkanie może wymagać dłuższego czasu – do 90 minut. W przypadku rodziny, bądź pary spotkanie trwa – 60 do 90 minut, w zależności od ustaleń. Rozmowa telefoniczna nie jest formą terapii.

By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

Zarówno terapeuta, jak i klient dba o punktualność, wyrażając tym samym szacunek dla siebie nawzajem. Zwyczajowo, najpóźniej dzień wcześniej, odwołuje się spotkanie, które z różnych powodów nie może się odbyć. W takiej sytuacji, pacjent nie jest zobowiązany do zapłaty za to spotkanie.
W przypadku spóźnienia klient płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

Podczas pierwszego kontaktu terapeuta i klient wspólnie określają cel spotkań, wzajemne oczekiwania, co do rezultatów. Terapeuta proponuje ilość spotkań, ich częstotliwość i formę.
Ustalenia te przyjmują formę ustnego kontraktu. Kontrakt może być zmieniany za obopólną zgodą w trakcie trwania terapii.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii.
Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje- przekazanie informacji odbywa się wiedzą klienta.

USŁUGI
Psychoterapia dorosłych i młodzieży (realizowana w formie stacjonarnej i online)

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Polega na intensywnych spotkaniach, najczęściej w trybie jednego spotkania w tygodniu. Psychoterapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, które wyznaczają cel terapii.

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing)

Podejście terapeutyczne rekomendowane do pracy z różnego rodzaju traumami, zaburzeniami lękowymi oraz innymi objawami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Na etapie wstępnym wymaga dokładnego opracowania problemu zgłoszeniowego i zebrania wywiadu. Na etapie przetwarzania polega na naprzemiennej stymulacji wzrokowej lub dotykowej (tapping), która pobudza współpracę półkul mózgowych i przetworzenie trudnego wspomnienia. Sesja terapeutyczna trwa od 60 do 90 minut, w zależności od przebiegu procesu.

więcej o terapii EMDR –

https://zwierciadlo.pl/zdrowie/523692,1,emdr–terapia-leczenia-traum-i-zaburzen-lekowych.read,

Home New

Psychoterapia par i małżeństw

Dotyczy związków znajdujących się w kryzysie wynikającym z naturalnego rozwoju rodziny lub też kryzysów sytuacyjnych. Psychoterapia par trwa przynajmniej rok i odbywa się w trybie jednego spotkania w tygodniu (1 godzina zegarowa) lub raz na dwa tygodnie (1,5 godziny). Poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi prowadzącymi do określenia celu terapii.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Spotkania z dzieckiem poprzedzone są konsultacjami z rodzicami. Psychoterapia dziecka trwa co najmniej rok i prowadzona jest w trybie jednego spotkania w tygodniu. W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystywane są techniki zabawowe, gry i zabawy o charakterze symbolicznym i interakcyjnym, techniki plastyczne. Spotkanie z dzieckiem trwa 45 minut. Kolejne 15 minut przeznaczone jest na omówienie bieżących trudności z rodzicem. Terapia dziecka przeplatana jest spotkaniami z rodzicami. Zalecane jest, by rodzice równolegle uczestniczyli w grupie wsparcia dla rodziców.

Metoda Kids’Skilss – „Dam Radę”

Dzieci nie lubią rozmawiać o swoich problemach, chętnie jednak uczą się nowych umiejętności, szczególnie jeśli widzą korzyść z ich posiadania. Program „Dam Radę” pozwala w skuteczny i ograniczony w czasie sposób poradzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, które negatywnie wpływają na jakość życia dziecka i rodziny. Metoda czerpie z założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest z powodzeniem stosowana w różnych krajach na świecie. Można nią pracować z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, w formie indywidualnej oraz w klasie szkolnej. Modyfikacja programu umożliwia także jej zastosowanie z nastolatkami. Program składa się z 15 kroków, które są wspólnie rozważane i realizowane z dzieckiem i jego rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny i budowaniu autentycznej współpracy.

Prowadzenie Anna Wąsik

Konsultacje psychologiczne

Krótkoterminowa forma pomocy (1-4 spotkań), mająca na celu diagnozę trudności, identyfikację ich źródła i zaplanowanie optymalnego planu pomocy. Kontynuacją konsultacji może być psychoterapia.

Terapia wspierająca

Średnioterminowa forma kontaktu (10-20 spotkań) mająca na celu wsparcie w radzeniu sobie z kryzysem o charakterze rozwojowym lub sytuacyjnym, takim jak: trudności wychowawcze, kryzys osobisty lub kryzys związku, doświadczenie straty lub poważnej choroby, radzenie sobie ze zmianą w życiu, traumatyczne doświadczenie. Celem spotkań jest poradzenie sobie z kryzysem i włączenie go w obszar swojego doświadczenia. Terapia wspierająca może rozwinąć się w proces psychoterapeutyczny.

Warsztaty rozwojowe

Kierowane do rodziców, osób młodych, par. Warsztaty mają na celu podnoszenie osobistych kompetencji w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wyrażania emocji w kontakcie z sobą lub innymi. Warsztaty realizowane są cyklicznie, np. grupa rozwoju osobistego dla rodziców lub na zlecenie.

Warsztaty dla rodziców „Jestem z Ciebie dumny”.

Warsztaty „Jestem z Ciebie dumny” wywodzą się z filozofii Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i odnoszą się do 15 kroków metody Kids Skills Bena Furmana. Mogą być prowadzone niezależnie lub w połączeniu z pracą nad trudnością dziecka programem „Dam radę”. Skierowany jest dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci w wieku 5 -11 lat. Na warsztaty składa się pięć 2-godzinnych sesji. Sesja I koncentruje się na przeformułowaniu trudności dziecka na jego umiejętności i zasoby oraz możliwości wzmacniania  przez adekwatne komplementowanie. Na sesji II rodzice poznają swoje możliwości wpływania na dziecko i wzmacniania jego motywacji do zmiany. Sesja III nakierowana jest na budowanie sieci współpracy osób dorosłych, mających wpływ na wychowanie. Kolejne spotkanie pozwala przyjrzeć się bliżej zachowaniu dziecka, które rodzice spostrzegają jako trudne i możliwościom jego zmiany. Sesja V w 6 krokach uczy brania odpowiedzialności za swoje działania i wspierania dzieci w tym trudnym zadaniu. Cykl spotkań pozwala nabyć praktyczne umiejętności wspierania rozwoju dzieci, budowania ich pozytywnej samooceny oraz pokonywania trudności emocjonalnych i behawioralnych. Spotkania mają charakter warsztatowy i obejmują takie techniki, jak:

  • „Magiczna trójka”, czyli – jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany?
  • „Dłoń narzekania vs. dłoń życzeń” czyli – jak wpływać na pozytywną zmianę zachowania?
  • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców?
  • „Program Dam Radę” w praktyce rodzicielskiej i wychowawczej, czyli – jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy?
  • „Kroki do odpowiedzialności”, czylijak reagować na niepożądane zachowania dziecka?

Prowadzenie – Anna Wąsik

Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia dla pedagogów, nauczycieli, prac. socjalnych, kuratorów, terapeutów, itp. w zakresie wspierania rodzin w kryzysie, interwencji kryzysowej, radzenia sobie z trudnościami rozwojowymi dzieci. Szkolenia realizowane są na zlecenie.