RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO ANNY WĄSIK

Jest to dokument, który ustala zasady przetwarzania danych osobowych w Gabinecie Via Optima Anna Wąsik. Dane te są pozyskiwane od odbiorców (klientów) usług świadczonych w Gabinecie na potrzeby realizacji usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

1. Kto jest Administratorem danych i dlaczego są one zbierane?

a. Administratorem danych osobowych jest Anna Wąsik, prowadząca gabinet psychologiczny na ul. Wyspiańskiego 4 w Cieszynie.

b. Dane osobowe są potrzebne wyłącznie do realizacji usług konsultacji i porad psychologicznych oraz psychoterapii.

c. Dane podajecie Państwo dobrowolnie, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić realizację usług.

d. W razie potrzeby uzyskania opinii psychologicznej, podanie danych osobowych jest niezbędne.


2. W jaki sposób przetwarzam dane osobowe?

a. Dane pozyskuję są za pośrednictwem telefonu (podczas zapisywania na wizyty w gabinecie) lub komunikatora internetowego oraz – w razie potrzeby – podczas wywiadu w trakcie wizyty.

b. Zbieram wyłącznie następujące dane:

imię;

nazwisko;

nr telefonu;

adres (tylko w razie potrzeby wystawienia opinii);

identyfikator komunikatora internetowego (w przypadku świadczenia usług online)

c. Dane zapisuję w kalendarzu oraz – w razie potrzeby – umieszczam na opinii psychologicznej.

d. Danych nie przekazuję żadnym osobom lub podmiotom postronnym bez wyraźnej Państwa zgody, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, orzeczeń, decyzji lub wyroków sądu lub prokuratury lub innych uprawnionych instytucji.

e. Dane przetwarzam wyłącznie przez czas realizacji usługi, a po tym czasie je trwale usuwam.


3. Jak zabezpieczam dane?

a. Zawsze informuję o fakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji usługi.

b. Zapisuję dane osobowe wyłącznie w kalendarzu lub na wydruku opinii psychologicznej (dane osobowe są uzupełniane na opinii ręcznie).

c. Kalendarz oraz opinie z uzupełnionymi danymi osobowymi przechowuję w zamkniętej szafie w Gabinecie lub w Biurze Administratora.

d. Podczas świadczenia usług online przebywam w zamkniętym pomieszczeniu, bez obecności i dostępu osób trzecich. Pomieszczenie zapewnia brak możliwości usłyszenia treści usługi lub dokonania nieuprawnionego nagrania jej przebiegu.

e. Nie dokonuję zapisu na elektronicznym nośniku nagrań audio ani video przebiegu usługi.

f. Korzystam z bezpiecznych połączeń – zabezpieczonej sieci WiFi lub połączenia LTE Orange – oraz z komputera z włączoną zaporą Firewall i oprogramowaniem antywirusowym.


4. Jakie są Państwa prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych?
Macie Państwo prawo:

• do dostępu do danych, uzyskania ich kopii, informacji o celach, kategoriach, odbiorcach i czasie przetwarzania,

• żądania sprostowania danych,

• do usunięcia, na żądanie, wszystkich lub niektórych danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora; Administrator rozpatruje żądanie z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz uzasadnionych interesów Administratora lub innych osób i podmiotów,

• do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.